اثر دما و زمان بر همگنی کامپوزیت‌های پلی(لاکتیک اسید)/ هیدروکسی آپاتیت در داربست‌های استخوانی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک و علم مکانیک، دانشگاه درکسل، فیلادلفیا، ایالت متحده آمریکا

3 دانشکده مهندسی پزشکی، بخش سلامت دانشگاه کانکتیکات، فارمینگتون، ایالت متحده آمریکا

چکیده

یکی از چالش‌های تهیه کامپوزیت‌های پلیمر/ سرامیک، عدم توزیع یکنواخت ذرات سرامیکی در ماتریس پلیمری است. در این مطالعه تأثیر دو عامل دما و زمان بر توزیع ذرات هیدروکسی ‌آپاتیت در ماتریس پلی(لاکتیک اسید) بررسی شد. بدین منظور، سه دمای 25، 37 و 45 درجه سانتی‌گراد و چهار زمان 6، 12، 24 و 48 ساعت برای اختلاط سوسپانسون سرامیکی با محلول پلیمری درنظر گرفته‌ شد. از آنالیز طیف‌سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه برای ارزیابی کامپوزیت‌ها استفاده شد که نشان داد که تشکیل پیوندهای فیزیکی مانند کربوکسیل-کلسیم- کربوکسیل بین هیدروکسی آپاتیت و زمینه پلیمر، بر نحوه پراکندگی ذرات تأثیر داشت. از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی و طیف‌سنجی پراش انرژی پرتوی ایکس برای مشاهده توزیع ذرات و تعیین میزان همگنی نمونه‌ها استفاده شد. بدین منظور ابتدا تصاویر حاصل از طیف‌سنجی انرژی پراش پرتوی ایکس که نقشه حضور کلسیم را ارائه می‌دهد؛ به نه بخش مساوی تقسیم و از روش جدیدی بر پایه فاکتور توزیع (α) برای محاسبه میزان همگنی نمونه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که نمونه تهیه ‎‌شده در دمای 37 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان 48 ساعت توزیع یکنواخت‌تری نسبت به دیگر نمونه‌ها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF TEMPERATURE AND TIME ON THE HOMOGENEITY OF POLYLACTIC ACID /HYDROXYAPATITE COMPOSITES FOR BONE SCAFFOLDS

نویسندگان [English]

  • F. Fareghdeli 1
  • M. Karimi 2
  • A. Novin 3
  • M. Solati-Hashjin 1
1 Department of Biomedical Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran
2 Mechanical Engineering and Mechanics Department, Drexel University, Philadelphia, United States
3 Department of Biomedical Engineering, University of Connecticut Health Center, Farmington, United States
چکیده [English]

One challenge in preparing polymer/ceramic composites is non-uniform ceramic particles distribution in a polymer matrix. This research evaluated the effect of stirring time and temperature on hydroxyapatite (HA) distribution through (polylactic acid) PLA matrix. Therefore, to mix the ceramic suspension with the polymer solution, three temperatures, namely 25, 37, and 45°C and four times including 6, 12, 24 and, 48 h were examined. Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis was used to investigate the bonds, which showed physical bond formation such as carboxyl-calcium-carboxyl between HA and polymer matrix, influenced on particles distribution. Scanning electron microscopy (SEM) and Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) were used to observe particles distribution and determine samples homogeneity. To fulfill this goal, each obtained photograph representing the calcium presentation was split into nine equal sections, and a method based on the newly defined index called dispersion factor “α” was used to analyze the distribution. Results showed that the sample prepared at 37°C and 48 h had the topmost homogeneity properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polylactic acid
  • hydroxyapatite
  • composite
  • Homogeneity
  • Bone scaffold
1. Tariverdian, T., Sefat, F., Gelinsky, M., and Mozafari, M., Scaffold for Bone Tissue Engineering in Handbook of Tissue Engineering Scaffolds: Volume One, Woodhead Publishing, 2019.
2. Rezwan, K., Chen, Q. Z., Blaker, J. J., and Boccaccini, A. R., “Biodegradable and Bioactive Porous Polymer/Inorganic Composite Scaffolds for Bone Tissue Engineering”, Biomaterials, Vol. 27, No. 18, pp. 3413-3431, 2006.
3. Kim, H. L., Jung, G. Y., Yoon, J. H., Han, J. S., Park, Y. J., Kim, D. G., Zhang, M., and Kim, D. J., “Preparation and Characterization of Nano-Sized Hydroxyapatite/Alginate/Chitosan Composite Scaffolds for Bone Tissue Engineering”, Material Science of Engineering, Vol. 54, pp. 5-20, 2015.
4. Hutmacher, D. W., “Scaffold Design and Fabrication Technologies for Engineering Tissues -State of the Art and Future Perspectives”, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, Vol. 12, No. 1, pp. 107-124, 2001.
5. Skardal, A., Mack, D., Kapetanovic, E., Atala, A., Jackson, J. D., Yoo, J., and Soker, S., “Bioprinted Amniotic Fluid-Derived Stem Cells Accelerate Healing of Large Skin Wounds”, Stem Cells Translational Medicine, Vol. 1, No. 11, pp. 792-802, 2012.
6. Wei, G., and Ma, P. X., “Structure and Properties of Nano-Hydroxyapatite/Polymer Composite Scaffolds for Bone Tissue Engineering”, Biomaterials, Vol. 25, No. 19, pp. 4749-57, 2004.
7. Yakaboylu, G. A., and Sabolsky, E. M., “Determination of a Homogeneity Factor for Composite Materials by a Microstructural Image Analysis Method”, Journal of Microscopy, Vol. 266, No 3. pp. 263-272, 2017.
8. Laput, O., Vasenina, I., Salvadori, M. C., Savkin, K., Zuza, D., and Kurzina, I., “Low-Temperature Plasma Treatment of Polylactic Acid and PLA/HA Composite Material”, Journal of Materials Science, Vol. 54, No. 17, pp. 11726-11738, 2019.
9. Mirhaj, M., Mahmoodi, M., and Shybani, A., “Effect of Hydroxyapatite Nanoparticles on Properties of Keratin/Poly Caprolactone Nanofibers for Tissue Engineering”, Journal of Advanced Materials In Engineering, Vol. 36, No. 4, pp. 45-57, 2018.
10. Fathi, M. H., Hanifi, A., and Roohani Esfahani, S. I., “Synthesis, Characterization, and Comparative Bioactivity Evaluation of Nano Structured Hydroxyapatite”, Journal of Advanced Materials In Engineering, Vol. 30, No. 2, pp. 1-12, 2011.
11. Russias, J., Saiz, E., Nalla, R. K., Gryn, K., Ritchie, R. O., and Tomsia, A. P., “Fabrication and Mechanical Properties of PLA/HA Composites: A Study of in Vitro Degradation”, Materials Science & Engineering. C, Biomimetic and Supramolecular Systems, Vol. 26, No. 8, pp. 1289-1295, 2006.
12. Kim, D., Lee, J. S., Barry, C. M., and Mead, J. L., “Microscopic Measurement of the Degree of Mixing for Nanoparticles in Polymer Nanocomposites by TEM Images”, Microscopy and Research Technique, Vol. 70, No. 6, pp. 539-546, 2007.
13. Barekar, N. T. S., Dhinaw, B. K., Patel, J., Hari Babu, N., and Fan, Z., “Processing of Aluminum-Graphite Particulate Metal Matrix Composites by Advanced Shear Technology”, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 18, pp. 1230-1240, 2009.
14. Konegger, T., “Image-Analytical Evaluation of the Spatial Istribution of Particulate Fillers in Ceramic Composites Prepared via the Polymer-Derived Ceramics Route”, Materials Characterization, Vol. 86, pp. 9-20, 2013.
15. Mathieu, L., Bourban, P., and Manson, J., “Processing of Homogeneous Ceramic/Polymer Blends for Bioresorbable Composites”, Composites Science and Technology, Vol. 66, No. 11-12, pp. 1606-1614, 2006.
16. Pietrzykowska, E., Romelczyk-Baishya, B., Wojnarowicz, J., Sokolova, M., Szlazak, K., Swieszkowski, W., Locs, J., and Lojkowski, W., “Preparation of a Ceramic Matrix Composite Made of Hydroxyapatite Nanoparticles and Polylactic Acid by Consolidation of Composite Granules”, Nanomaterials (Basel), Vol. 10, No. 6, pp. 1006-1060, 2020.
17. Nur, A., Jumari, A., Budiman, A. W., Wicaksono, A. H., Nurohmah, A. R., Nazriati, N., and Fajaroh, F., “Synthesis of Nickel – Hydroxyapatite by Electrochemical Method”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 543, pp. 12-26, 2019.
18. Persson, M., Lorite, G. S., Cho, S. W., Tuukkanen, J., and Skrifvars, M., “Melt Spinning of Poly(lactic acid) and Hydroxyapatite Composite Fibers: Influence of the Filler Content on the Fiber Properties”, ACS Application Materials and Interfaces, Vol. 5, No. 15, pp. 64-72, 2013.
19. Nejati, E., Mirzadeh, H., and Zandi, M., “Synthesis and Characterization of Nano-hydroxyapatite rods/poly(l-lactide acid) Composite Scaffolds for Bone Tissue Engineering”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 39, No. 10, pp. 1589-1596, 2008.
20. Supova, M., “Problem of Hydroxyapatite Dispersion in Polymer Matrices: a Review”, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Vol. 20, No. 6, pp. 1201-1213, 2009.
21. Martynková, G. S., “Preparation and Mechanical Properties of Polymeric Nanocomposites with Hydroxyapatite and Hydroxyapatite/Clay Mineral Fillers – Review”, Nanotechnology: Nanomedicine & Nanobiotechnology, Vol. 2, No. 3, pp. 1-8, 2015.
22. Pandele, A. M., Constantinescu, A., Radu, I. C., Miculescu, F., Ioan Voicu, S., and Ciocan, L. T., “Synthesis and Characterization of PLA-Micro-structured Hydroxyapatite Composite Films”, Materials (Basel), Vol. 13, No. 2, p. 274., 2020.
23. Goonasekera, C. S., Jack, K. S., Cooper-White, J. J., and Grondahl, L., “Dispersion of Hydroxyapatite Nanoparticles in Solution and in Polycaprolactone Composite Scaffolds”, Journal of Materials Chemistry B 4, Vol. 4, No. 3, pp. 409-421, 2016.
24. Scimeca, M., Bischetti, S., Lamsira, H. K., Bonfiglio, R., and Bonanno, E., “Energy Dispersive X-ray (EDX) Microanalysis: A Powerful Tool in Biomedical Research and Diagnosis”, European Journal of Histochemistry, Vol. 62, No. 1, p. 2841, 2018.
25. Hassanajili, S., Karami-Pour, A., Oryan, A., and Talaei-Khozani, T., “Preparation and Characterization of PLA/PCL/HA Composite Scaffolds Using Indirect 3D Printing for Bone Tissue Engineering”, Materials Science and Engineering: c, Vol. 104, p. 109960, 2019.
26. Prabu, S. B., Karunamoorthy, L., Kathiresan, S., and Mohan, B., “Influence of Stirring Speed and Stirring Time on Distribution of Particles in Cast Metal Matrix Composite”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 171, No. 2, pp. 268-273, 2006.
27. Ran, T. H. and Nguyen, K. N., “Effect of pore Architecture on Osteoblast Adhesion and Proliferation on Hydroxyapatite/Poly(D,L) Lactic Acid‑Based Bone Scaffolds”, Journal of the Iranian Chemical Society, Vol. 15, pp. 1663-1671, 2018.
28. Gültekin, N., Tıhmınlıoğlu, F., Çiftçioğlu, R., Çiftçioğlu, M., and Harsa, Ş., “Preparation and Characterization of PolyLactide-Hydroxyapatite Biocomposites”, Key Engineering Materials, Vol. 264-268, pp. 1953-1956, 2004.
29. Supova, M., “Problem of Hydroxyapatite Dispersion in Polymer Matrices: a Review”, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Vol. 20, No. 6, pp. 1201-13, 2009.
30. Bhowmik, R., Katti, K. S., and Katti, D., “Molecular Dynamics Simulation of Hydroxyapatite-Polyacrylic Acid Interfaces”, Polymer, Vol. 48, No. 2, pp. 664-674, 2007.

تحت نظارت وف ایرانی