تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان، شاهین‌شهر، صندوق پستی 115-83145

چکیده

در این پژوهش جهت تشکیل ذرات تقویت‌کننده بوراید تیتانیوم و اکسید آلومینیوم به‌صورت درجا در زمینه آلومینیوم 7075، از افزودن ترکیب پودر آسیاب‌کاری شده %Al-24TiO2-20B2O3 wt درون مذاب آلومینیوم 7075 استفاده شده است. برای یافتن دمای واکنش بین پودرهای آسیاب‌کاری شده آلومینیوم، اکسید تیتانیوم و اکسید بور از آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) بهره گرفته شد. نتایج آزمون پراش پرتوی ایکس مخلوط پودری آسیاب‌کاری شده که در کوره اتمسفر آرگون تحت دمای 750 درجه سانتی‌گراد قرار گرفته بود، وجود ترکیبات بوراید تیتانیوم و اکسید آلومینیوم را نشان داد. همچنین نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از مخلوط پودری توزیع یکنواختی از ذرات اکسید تیتانیوم و اکسید بور در زمینه آلومینیوم را نشان داد. 6 درصد وزنی از مخلوط پودری آسیاب‌کاری شده تحت اتمسفر محافظ نیتروژن، در دمای 750 درجه سانتی‌گراد به مذاب آلومینیوم 7075 اضافه شد. مذاب کامپوزیت هیبریدی آلومینیوم 7075/ بوراید تیتانیوم- اکسید بور داخل قالب مسی ریخته شد. عملیات اکستروژن گرم بر روی کامپوزیت‌های ریخته‌گری شده به روش ریخته‌گری گردابی، در دمای 465 درجه سانتی‌گراد با نسبت اکستروژن 6:1 و سرعت اکستروژن 5 میلی‌متر بر ثانیه انجام شد. میکرو ساختار و خواص مکانیکی نمونه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نشان داد ذرات درجای بوراید تیتانیوم در ابعاد نانومتری تشکیل شده‌اند. استحکام کششی کامپوزیت اکسترود شده به 496 مگاپاسکال رسید که این مقدار حدوداً 4 برابر بیشتر از استحکام کششی آلیاژ ریخته‌گری شده آلومینیوم 7075 بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Al7075/TiB2-Al2O3 In-Situ Hybrid Composite by Stir Casting Method

نویسندگان [English]

 • B. Sharifian
 • G. H. Borhani
 • E. Mohammad Sharifi
Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this study, mechanically milled (MM) Al-24TiO2-20B2O3 powder in molten Al7075 matrix was used in order to fabricate in-situ TiB2 and Al2O3 reinforcements in Al7075 matrix. Differential thermal analysis (DTA) examination was adopted to find reaction temperature between milled Al, TiO2, and B2O3 powders. X-Ray Diffraction (XRD) patterns showed the existence of TiB2 and Al2O3 peaks (750 °C at Ar atmosphere) in MM powder. Scanning Electron Microscopy (SEM) results revealed the uniform distribution of TiO2 and B2O3 particles in the aluminum matrix. 6 wt.% MM powder was added to molten Al7075 at 750 °C. The molten Al7075/TiB2-Al2O3 composite was poured in copper mold. The stir casted composites were hot extruded at 465 °C with extrusion ratio of 6:1 and ram speed of 5 mm/s. The microstructures (optical microscopy and TEM) and mechanical properties (hardness and tensile testing) of samples were evaluated. TEM results showed that in-situ TiB2 nanoparticles were formed. The tensile strength of extruded Al7075/TiB2-Al2O3 composite was reached the value of 496 MPa. This result was around four times greater than that of the as cast Al7075 alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mechanical mill
 • In-situ
 • Al7075/TiB2-Al2O3 hybrid composite
 • Stir cast
 • Extrusion
 • Tensile strength
 1. Ray, S., “Synthesis of Cast Metal Matrix Particulate Composites”, Journal of materials science, Vol. 28, No.20, pp 5397-5413, 1993.
 2. Chawla, N. and Chawla, K., “Metal-Matrix Composites in Ground Transportation ”, JoM, Vol. 58, No.11, pp. 67-70, 2006.
 3. Thostenson, E.T., Li, C., and Chou, T.W., “ Nanocomposites in Context”, Composites Science and Technology, Vol. 65, No.3-4, pp. 491-516, 2005.
 4. Casati, R. and M. Vedani, “Metal Matrix Composites Reinforced by Nano-Particles—a Review”, Metals, Vol. 4, No.1, pp. 65-83, 2014.
 5. Ali, M., “Review of Stir Casting Technique and Technical Challenges for Ceramic Reinforcement Particulate and Aluminium Matrix Composites”, Epitoanyag-Journal of Silicate Based & Composite Materials, Vol. 72, No.6, pp. 198-204, 2020.
 6. Tjong, S. and Ma, Z., “Microstructural and Mechanical Characteristics of In Situ Metal Matrix Composites”, Materials Science and Engineering: R: Reports, Vol. 29, No.3-4, pp 49-113, 2000.
 7. Zhu, H., Wang, H., Ge, L., Xu, W., and Yuan, y., “Study of The Microstructure And Mechanical Properties of Composites Fabricated By The Reaction Method In An Al–TiO2–B2O3 System”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 478, 87-92, 2008.
 8. Keshavamurthy, R., Mageri, S., Raj, G., Naveenkumar, B., Kadakol, P.M., and Vasu, k., “Microstructure and Mechanical Properties of Al7075-TiB2 In-Situ Composite”, Research Journal of Material Sciences ISSN, Vol. 2320, 6055, 2013.
 9. Ezatpour, H., Torabi-Parizi, M., and Sajjadi, S.A., “Microstructure and Mechanical Properties of Extruded Al/Al2O3 Composites Fabricated by Stir-Casting Process”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 23, No.5, pp. 1262-1268, 2013.
 10. Lakra, S., Bandyopadhyay, T., Das, S., and Das, K., “In Situ Dual Matrix Composite With Segregated Microstructure Fabricated From Al–TiO2–B2O3 System By Mechanical Thermal Process”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 860, pp. 158527, 2021.
 11. Rizaneh, S., Borhani, G.H., and Tavoosi, M., “Synthesis And Characterization of Al (Al2O3–TiB2/Fe) Nanocomposite By Means of Mechanical Alloying And Hot Extrusion Processes”, Advanced Powder Technology, Vol. 25, No.6, pp. 1693-1698, 2014.
 12. Sharifi, E.M., Karimzadeh, F., and Enayati, M., “Preparation of Al2O3–TiB2 Nanocomposite Powder by Mechanochemical Reaction Between Al, B2O3 and Ti ” , Advanced Powder Technology, Vol. 22, No.4, pp. 526-531, 2011.
 13. Suryanarayana, C., “ Mechanical Alloying and Milling”, Progress in Materials Science, Vol. 46, No.1-2, pp. 1-184, 2001.
 14. Sharifi, E.M., Karimzadeh, F., and Enayati, M., “Synthesis of Titanium Diboride Reinforced Alumina Matrix Nanocomposite by Mechanochemical Reaction of Al–TiO2–B2O3”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 502, No. 2, 508-51, 2010.
 15. Takacs, L., “Self-Sustaining Reactions Induced by Ball Milling”, Progress in Materials Science, Vol. 47, No.4, 355-414, 2002.
 16. Moghdam, A.D., In-situ Synthesis of Aluminum-Titanium Diboride Metal Matrix Hybrid Nanocomposite, Doctoral Dissertation The University of Wisconsin-Milwaukee, 2016.
 17. Gajakosh, A.K., Keshavamurthy, R., Ugrasen, G., and Adarsh, H., “Investigation on Mechanical Behavior of Hot Rolled Al7075-TiB2 In-Situ Metal Matrix Composite”, Materials Today: Proceedings, Vol. 5, No.11, pp. 25605-25614, 2018.
 18. Ahmed, S.S., and Girisha, H., “Experimental Investigations on Mechanical Properties of Al7075/TiB2/Gr Hybrid composites”. Materials Today: Proceedings, Vol. 46, pp. 6041-6044, 2021.
 19. Huang, G., Wu, J., Hou, W., and Shen, Y., “Microstructure, Mechanical Properties and Strengthening mechanism of Titanium Particle Reinforced Aluminum Matrix Composites Produced By Submerged Friction Stir Processing”, Materials Science and Engineering: A, 2018. 734: p. 353-363.
 20. Mutyhy, K.S., Girish, D.P., Keshamavurthy, R., Varol, T., and Coppad, P., “Mechanical and Thermal Properties of AA7075/TiO2/Fly Ash Hybrid Composites Obtained By Hot Forging”, Progress in Natural Science: Materials International, Vol. 27, pp. 474-481, 2017.
 21. Popov, O., Avramenco, T., and Vishnyakov, V., “Thermal Conductivity And Thermal Shock Resistance of TiB2-Based UHTCs Enhanced By Graphite Platelets”, Materials Today Communications, Vol. 26, No.1, pp. 101756, 2021.
 22. El-Mahallawi, I.S., Shash, A.Y, and Amer, A.E., “Nanoreinforced Cast Al-Si Alloys With Al2O3, TiO2 and ZrO2 Nanoparticles”, Metals, Vol. 5, No.2, 802-821, 2015.
 23. Lee, I.S., Hsu, C.J, Chen, C.F., Ho, N.J., and Kao, P.W., “Particle-Reinforced Aluminum Matrix Composites Produced From Powder Mixtures Via Friction Stir Processing”, Composites Science and Technology, Vol. 71, No.5, 693-698, 2011.
 24. Jayalakshmi, S., Gupta, S., Sankaranarayanan, S., Sahu, S., and Gupta, M., “Structural and Mechanical Properties of Ni60Nb40 Amorphous Alloy Particle Reinforced Al-Based Composites Produced by Microwave-Assisted Rapid Sintering ”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 581, pp. 119-127, 2013.
 25. Ezhil Vannan, S., and Paul Vizhian, S., “Microstructure and Mechanical Properties of As Cast Aluminium Alloy 7075/Basalt Dispersed Metal Matrix Composites”, Journal of Biosciences and Medicines, Vol. 2, No.3, 182-193, 2014.

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی