ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش، ساخت آلومینای شفاف با استفاده از روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای انجام شد. دو نوع پودر آلفا و گاما آلومینا با اندازه ذرات به‌ترتیب (200 و 50 نانومتر) مورد استفاده قرار گرفت. کمک تفجوش‌های مورد استفاده در این پژوهش، نیترات منیزیم و نیترات لانتانیوم بود که هرکدام به میزان 100 ppmبا استفاده از فرایند رسوب شیمیایی استفاده شدند. عملیات کلسینه کردن در دمای 800 درجه سانتی‌گراد انجام شد و پودرهای حاصله تحت تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای در دمای 1500 درجه سانتی‌گراد با نرخ 50 درجه سانتی‌گراد بر دقیقه، به مدت 15 دقیقه ماندگاری و فشار 70 مگاپاسکال قرار گرفتند. به‌منظور فازیابی قبل و بعد از تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای، آنالیز پراش پرتو ایکس انجام شد و بررسی ریخت پودرها و ریزساختار نمونه‌های تفجوشی شده، با استفاده از آنالیز میکروسکوپی الکترونی روبشی صورت گرفت. چگالی بالک در نمونه آلفا 3/94 گرم بر سانتی مترمکعب و در نمونه گاما 3/9 گرم بر سانتی مترمکعب حاصل شد. آزمون عبور مرئی- فرابنفش نشان‌دهنده 20 درصد عبور در نمونه آلومینای آلفا بود. میزان عبور  فروسرخ در نمونه آلفا، 65 درصد و گاما، 25 درصد حاصل شد. نمونه آلفا آلومینا از درصد عبور و چگالی بالاتر در مقایسه با گاما برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Spark Plasma Sintered Spark Plasma Sintered Transparent Alumina Using Magnesium Oxide and Lanthanum Oxide as Sintering-Assisted

نویسندگان [English]

 • M. Shahriari
 • H. Jamali
 • H. Mansouri
 • M. R. Loghman Estarki
 • M. Sardarian
Materials Science and Advanced Electromagnetic Materials Complex, Malek Ashtar University of Technology, Iran
چکیده [English]

In this research, the fabrication of transparent Alumina was done by spark plasma sintering (SPS). Two types of alpha and gamma Alumina powders with particle size of 200 and 50 nm were used, respectively. The sintering assisted materials used in this research were magnesium nitrate and lanthanum nitrate, each of which was used 100 ppm using a chemical precipitation process. Calcination was performed at 800°C and the resulting powders were subjected to SPS at 1500 °C with a rate of 50 °C/min for 15 minutes under a pressure of 70 MPa. The phase composion was analyzed by X-ray diffraction (XRD) before and after SPS. The morphology of the powders and the microstructure of the sintered samples were studied using scanning electron microscopy (SEM). The bulk density was obtained to be 3.94 gr/cm3 and 3.9 gr/cm3 in the alpha and gamma samples, respectively. The UV-Visible transmission test showed 20% transmission in the alpha alumina sample. The amount of IR transmission in the alpha and gamma samples was obtained to be 65% and 25%, respectively. The alpha alumina sample had a higher transmission percentage and density compared to the gamma sample.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alpha and Gamma Alumina
 • Spark Plasma Sintering
 • Transparency
 • Transmission percentage
 • Sintering assisted
 1. Parikh PB.Alumina Ceramics: Engineering Applications and Domestic Market Potential. Transactions of the Indian Ceramic Society 1995;54(5):179-184.
 2. Ghazanfari S, Torki M, Shafeiey A, Milani M, Emadi R. The Influence of Y3+ and Mg2+ Dopants on the Transparency Behavior of Alumina Ceramics. Materials Chemistry and Physics 2020;247:122905.
 3. Apetz R, Van Bruggen Transparent Alumina: A Light‐Scattering Model. Journal of the American Ceramic Society 2003;86:480-486.
 4. Kim BN, Hiraga K, Morita K, Yoshida H, Miyazaki T, Kagawa Y. Microstructure and Optical Properties of Transparent Alumina. Acta Materials 2009;57:1319-1326.
 5. Drdlikova K, Drdlik D, Hadraba H, Klement R, Maca K.Optical and Mechanical Properties of Mn-Doped Transparent Alumina and Their Comparison with Selected Rare Earth and Transient Metal Doped Alumina. Journal of the European Ceramic Society 2020;40:4894-4900.
 6. Kim BN, Hiraga K, Grasso S, Morita K, Yoshida H, Zhang H, Sakka Y.High-Pressure Spark Plasma Sintering of MgO-Doped Transparent Alumina. Journal of the Ceramic Society of Japan 2012;120:116-118.
 7. Roussel N, Lallemant L, Durand B, Guillemet S, Ching JY, Fantozzi G, Garnier V, Bonne font G.Effects of the Nature of the Doping Salt and of the Thermal Pre-Treatment and Sintering Temperature on Spark Plasma Sintering of Transparent Alumina. Ceramics International 2011;37:3565-3573.
 8. Stuer M, Zhao Z, Aschauer U, Bowen P.Transparent Polycrystalline Alumina Using Spark Plasma Sintering: Effect of Mg, Y And La Doping. Journal of the European Ceramic Society 2010;30:1335-1343.
 9. Yang Q, Zeng Z, Xu J, Zhang H, Ding J. Effect of La2O3 on Microstructure and Transmittance of Transparent Alumina Ceramics. Journal of Rare Earths 2006;24:72-75.
 10. Abbas Zadeh H, Rahmani A, Asghari Z.Preparation of Translucent Ceramic from AL2O3 NanoPowder by Pressure Less Sintering Method. Journal of Ceramic Science and Engineering 2013;17-23.
 11. Yamashita I, Nagayama H, Tsukuma K.Transmission Properties of Translucent Polycrystalline Alumina. Journal of the American Ceramic Society 2008;91:2611-2616.
 12. Gao H, Alkaaby HHC, Hachim SK, Lafta HA, Zahra MMA, Abbas ZS, Kubaisy MMRA, Rheima AM, Al-Majdi K, Shams MA, Estarki MRL. Investigation of Mechanical Properties and Transparency of Spark Plasma Sintered Mg2+ and Y3+ Codoped α-Al2O3 Nanoparticles Synthesized via Coprecipitation. Journal of Materials Research and Technology 2023;1052-1061.
 13. Oparina IB, Kolmakov AG. Methods for Obtaining Transparent Polycrystalline Ceramics from Aluminum Oxide. Refractories and Industrial Ceramics 2021;62:196-201.
 14. Sokol M, Kalabukhov S, Dariel MP, Frage N. High-Pressure Spark Plasma Sintering (SPS) of Transparent Polycrystalline Magnesium Aluminate Spinel (PMAS). Journal of the European Ceramic Society 2014;34:4305-4310.
 15. Klement R, Drdlíková K, Drdlík D, Maca K. Photoluminescence of Rare‐Earth/Transition Metal‐Doped Transparent/Translucent Polycrystalline Al2O3Journal of the American Ceramic Society 2023;106:172-185.
 16. Kiryakov AN, Zatsepin AF, Dyachkova TV, Tyutyunnik AP. Residual Strain and Effects of Lattice Compression in Thermobaric-Synthesized Optical Nanoceramics MgAl2O4: Mn. Journal of the European Ceramic Society 2023;43:1671-1682.

تحت نظارت وف ایرانی