نویسنده = غلامعباس بارانی
محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه های آبگیر با روش جهات امکانپذیر

دوره 20، شماره 2، فروردین 1380، صفحه 207-215

غلامعباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی و جمال احمدآلی


بررسی آرایش مکانی صفحات مستغرق برای کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیر با مدل فیزیکی

دوره 18، شماره 2، تیر 1378، صفحه 179-189

محمد جواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی؛ محمدرضا رحمانیان و مسعودساجدی؛ Rahmanian and M. Sajedi


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی