بررسی آرایش مکانی صفحات مستغرق برای کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیر با مدل فیزیکی


عنوان مقاله [English]

Investigation of Submerged Vanes Array for Sediment Control at Intake Using a Physical Model

نویسندگان [English]

  • M.J. Khanjani
  • G.A. Barani
  • M.R
  • Rahmanian and M. Sajedi

تحت نظارت وف ایرانی