دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تیر 1378 
بررسی عددی ساختار جریان چگالی در یک کانال دو بعدی

صفحه 155-169

بهار فیروز آبادی؛ بیژن فرهانیه و منوچهرراد


بررسی آرایش مکانی صفحات مستغرق برای کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیر با مدل فیزیکی

صفحه 179-189

محمد جواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی؛ محمدرضا رحمانیان و مسعودساجدی؛ Rahmanian and M. Sajedi


بررسی جریان سه بعدی هوا در یک محفظه

صفحه 191-197

احمد رضا عظیمیان و سیامک محمدی وند


تحت نظارت وف ایرانی