تحلیل ارتعاش آزاد صفحات مثلثی با ضخامت نایکنواخت خطی و شرایط مرزی مختلف


عنوان مقاله [English]

Analysis of Free Vibration of Triangular Plates with Non-Uniform Linear Thickness and Arbitrary Boundary Conditions

نویسنده [English]

  • M. M. Saadatpour

تحت نظارت وف ایرانی