ارائه روش نوین در یافتن سطح لغزش بحرانی در شیروانیهای خاکی


عنوان مقاله [English]

A New Method for Determination of Critical Slip Surfaces in Earth Slopes

نویسندگان [English]

  • A. A. Fakhimi
  • M. Haji Azizi and H. Moharrami

تحت نظارت وف ایرانی