دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین 1378 
یک کلاس ویژه از شبکه های پرت احتمالی

صفحه 43-59

سید محمدتقی فاطمی قمی و مسعود ربانی؛ M. Rabbani


ارزیابی نرمی اعضای بتنی پیش تنیده

صفحه 61-79

علیرضا خالو و پویا باقری صادقی؛ and P. Bagheri


سیستمهای هدایت و ناوبری خودکار و طراحی یک سیستم کنترل فرود بهینه

صفحه 113-125

سید حسین پورتاکدوست و سیداحمد فاضل زاده حقیقی؛ S.A. Fazelzadeh Haghighi


مدل ریاضی ادم ریوی

صفحه 127-142

مهدی نعمت بخش؛ سعید جانی؛ محمد صادق صادقی پور و سعیدنوری خراسانی


تحت نظارت وف ایرانی