سیستمهای هدایت و ناوبری خودکار و طراحی یک سیستم کنترل فرود بهینه

نویسندگان

چکیده

هدایت و کنترل هواپیما در مرحلۀ فرود، بار کاری زیاد را بر خلبان تحمیل می کند. لذا به کارگیری سیستمهای کنترل فرود خودکار در این فاز پروازی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله پس از بررسی مراحل اصلی فرود به معرفی سیستمهای هدایت و ناوبری فعال در این فاز پروازی پرداخته شده است. فرود بهینه ارائه شده است. در این خصوص اصول نظری طراحی سیستم کنترل براساس حداقل کردن انحراف هواپیما از مسیر فرود با صرف کمترین انرژی کنترلی پایه گذاری شده است. سیستم کنترل طرح شده در خصوص یک هواپیمای مسافربری از ردۀ بویینگ 747-B در ازای شرایط پروازی مندرج در آیین نامۀ FAR1 شبیه سازی رایانه ای شده است این شبیه سازیها نشان داده است که سیستم کنترل طراحی شده قادر است هواپیما را با بهترین شاخصهای پروازی در کوریدور مسیر فرود هدایت کند.

عنوان مقاله [English]

Automatic Landing Guidance Systems and Design of an Optimal Landing Control System

نویسندگان [English]

  • Seid H. Pourtakdoust
  • S.A. Fazelzadeh Haghighi
چکیده [English]

Guidance and control of aircraft in the landing phase imposes extra pilot work loads, hence application of automatic landing control systems is of great importance. In this study automatic landing control systems are introduced and an optimal landing control system is designed. The control system performance criteria are based on minimum control effort. The designed system is simulated for a transport category aircraft in accordance with FAR requirements. The results show that the designed system is completely capable of controlling the aircraft in its landing corridor.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی