ارزیابی نرمی اعضای بتنی پیش تنیده

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق رفتار ممان – انحنا و نرمی با استفاده از تحلیل غیرخطی روی مقاطع اعضای بتن پیش تنیده بررسی شده است. در این راستا اثر پارامترهای مختلف طراحی روی نرمی اعضای خمشی با استفاده از مدل مصالح شامل منحنیهای تنش – کرنش بتن و فولادهای پیش تنیدگی و معمولی تعیین شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل اندیس فولادگذاری (ω ̅) ، مقاومت فشاری بتن، نسبت پیش تنیدگی جزیی (PPR)، مقدار تنش پیش تنیدگی مؤثر (fpe)، محصور شدگی، نسبت فولاد فشاری (γ)، شکل مقطع و نوع فولاد پیش تنیدگی است. اندیس فولادگذاری مؤثرترین پارامتر روی نرمی خمشی است. این متغیر اثرات چندین متغیر دیگر مانند مقاومت فشاری بتن و نسبت فولادگذاری را در بر می گیرد. در حداکثر اندیس فولادگذاری بر اساس آیین نامۀ ACI (1β36/0) نرمی انحنایی بین 5/1 تا 0/3 و در ω ̅ برابر 2/0 که حداکثر مقدار برای امکان باز توزیع لنگر خمشی است، مقادیر بالاتر از 0/4 و نرمی 0/10 و بالاتر برای مقادیر ω ̅ کمتر از 10/0 قابل حصول است. اثر مقاومت نهایی فولاد پیش تنیدگی و شکل مقطع روی نرمی نامحسوس است. اثر محصور شدگی روی نرمی قابل توجه است.

عنوان مقاله [English]

Ductility Evaluation of Prestressed Concrete Members

نویسندگان [English]

  • A.R. Khaloo
  • and P. Bagheri
چکیده [English]

In this paper, moment-curvature behavior and ductility of prestressed concrete members based on nonlinear analysis is investigated. Influence of various design parameters on ductility of flexural members is determined according to appropriate materials models for stress-strain curves of concrete, prestressing steel and conventional reinforcements. Parameters studied include reinforcing index (ω ̅), compressive steel ratio, type of prestressing steel and cross-sectional shape of members. The reinforcing index is the most influential parameter on ductility of prestressed members. This variable contains the influence of several other parameters, such as compressive strength of concrete and reinforcing ratio, and links prestressed, ordinary reinforced and partially prestressed concrete sections. For maximum permissible reinforcing index of 0.36β1 based on ACI design code, curvature ductility is between 1.5 to 3.0 and for ω ̅=0.2, which is the maximum value allowed for moment redistribution, ductility is greater than 4.0, and for ω ̅ less than 0.1, a ductility of greater than 10.0 is achievable. Influence of magnitude of ultimate strength of prestressing steel and cross-sectional shape on ductility is insignificant. Confinement has considerable effect on ductility.

تحت نظارت وف ایرانی