استفاده همزمان از اطلاعات تحریک ، پوش طیف و چندی کننده ماتریسی در بهبود عملکرد سیستمهای تصدیق گوینده

نویسنده

چکیده

روشهای تصدیق هویت افراد از طریق بیان کلمات یا جملات مشخص، دارای کاربرد فراوانی اند. وقتی تعداد کلمات یا جملات مورد توافق یا تعداد افراد برای تعیین هویت گفتاری کم باشد، از روشهای بهینه DTW1 برای این منظور می توان استفاده کرد. چنانچه تعداد کلمات یا جملات زیاد باشد و یا اینکه سیستم برای تعداد افراد زیاد طراحی شود، استفاده از روش DTW مقرون به صرفه نیست (به علت نیاز به بار محاسباتی و حجم حافظۀ بالا). در چنین مواقعی از چندی کننده های برداری یا ماتریسی می توان استفاده کرد. در طی این تحقیق از روش چندی کردن ماتریسی به علت کارایی بالاتر استفاده کرده ایم. همچنین برای افزایش کارایی سیستم از اطلاعات تحریک (شامل کانتورگین و فرکانس پیچ) نیز به نحو مناسبی استفاده کرده ایم. استفاده از اطلاعات تحریک به قسمی انجام پذیرفته که سیستم در مقابل تقلید ماهرانه مقاوم2 است.

عنوان مقاله [English]

Using Exciting and Spectral Envelope Information and Matrix Quantization for Improvement of the Speaker Verification Systems

نویسنده [English]

  • A. Sayadian
چکیده [English]

Speaker verification from talking a few words of sentences has many applications. Many methods as DTW, HMM, VQ and MQ can be used for speaker verification. We applied MQ for its precise, reliable and robust performance with computational simplicity. We also used pitch frequency and log gain contour for further improvement of the system performance.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی