تخمین تغییرات رطوبت در جداره های بتنی

نویسنده

چکیده

محاسبۀ توزیع مکانی و زمانی رطوبت نسبی، اهمیت زیادی در پیش بینی تغییر شکلهای زمانی سازه های بتنی دارد. محاسبات دقیق توزیع رطوبت نیازمند به روشهای عددی پرهزینه است که برای اغلب ساختمانها موجه نخواهد بود. برای سازه های با اشکال هندسی منظم از قبیل دیوار و دال حصول به روشهای تقریبی پیش بینی تغییرات رطوبت، با دقت و سهولت مناسب امکانپذیر است. در این مطالعه، با استفاده از مدلهای ساده و شناخته شدۀ موجود در رابطه با انقباض و ارتباط آن با تغییرات رطوبت نسبی، برای تغییرات زمانی رطوبت نسبی متوسط معادلۀ ساده ای به خدمت گرفته می شود. برای توزیع مکانی رطوبت نیز معادله های نسبتاً ساده ای بررسی و پیشنهاد می شود. از ترکیب دو معادلۀ مزبور، معادلۀ مناسب پیش بینی توزیع زمانی- مکانی رطوبت نسبی به دست می آید. مدل حاصل دارای سه پارامتر است که بر اساس نتایج و اندازه گیریهای موجود برای دو پارامتر از آنها مقادیر مناسبی پیشنهاد می شود. پارامتر باقیمانده، مشابه پارامتر مربوط به انقباض است که برای آن نیز از معادله های تجربی موجود می توان استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Estimation of Evolution of Relative Humidity Distribution for Concrete Slabs

نویسنده [English]

  • M. T. Kazemi
چکیده [English]

Realistic prediction of concrete shrinkage and creep requires the calculation of the distributions of relative humidity at various times. Although the distributions of the relative humidity can be computed by numerical methods from the differential equation for diffusion, simple prediction formulas can facilitate structural analysis. The purpose of this paper is to present a simple formula for slabs and walls, which agrees with the shrinkage prediction formula and with the measurements of pore relative humidity. The drying process may be considered as one-dimensional in space for walls and slabs. A simple explicit formula with three parameters is formulated. In a more simplified version, a single parameter formula is developed. The parameter can be estimated from the existing empirical relations for shrinkage time parameter.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی