مشخصه های سطحی و رفتار تربیولوژیکی پوششهای ترکیبات بین فلزی Ti-Ni-P آلیاژ تیتانیوم Ti6Al4V

نویسنده

چکیده

در این پژوهش رفتار تریبولوژیکی پوششهای ترکیبات بین فلزی Ti-Ni-P آلیاژ تیتانیوم Ti6Al4V در شرایط خشک لغزشی توسط یک دستگاه سایش رفت و برگشتی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات میکروسکوپی الکترونی سطوح سایش مبین بهبود مقاومت سایش چسبان پوششهای مزبور است که به طور گسترده توانسته اند از سیلان ماده در سطح و انتقال آن به سطح مقابل جلوگیری کنند. این امر همچنین کاهش ضریب اصطکاک و دامنه تغییرات آن را موجب شده است. نتایج اندازه گیری شیب سختی بر روی سطح مقطع نمونه های پوشش داده شده نمایانگر سختی بالای لایه های خارجی در پوششهای ترکیبات بین فلزی Ti-Ni-P است. تغییرات شیب سختی و بررسی سختی لایه از سطح تا عمق نشان می دهد که علت اصلی چسبندگی خوب لایه های ترکیبات بین فلزی عمدتاً به لحاظ شیب ملایم و یکنواخت سختی و کاهش نقش فصل مشترک لایه و زیرلایه می باشد. به همین علت پوششهای ترکیبات بین فلزی توانسته اند زیرلایه های مزبور را تحت شرایط بارگذاری و سایش لغزشی خشک به خوبی محافظت کنند. این امر می تواند کاربرد صنعتی آلیاژهای تیتانیوم را در حالت خشک تریبوسیستم افزایش دهد.

عنوان مقاله [English]

Surface Characterization and Tribological Behaviour of Ti-Ni-P Intermetallic Coatings on Titanium Alloys

نویسنده [English]

  • M. Salehi
چکیده [English]

In this research, tribological behavior of Ti-Ni-P intermetallic coatings on titanium substrates have been investigated under dry reciprocating conditions. Hardness profile testing results exhibit that high surface hardness has been attained and static indentation result shows that the intermetallic coating has better adhesion strength than the conventional ceramic coatings. In this respect, these coatings have been able to protect the substrate under different loading and tribological conditions. The results show that Ti-Ni-P intermetallic coatings produced by diffusion processes have good adhesion to titanium substrate, offer a low coefficient of friction and prevent the galling of titanium to the steel counterface. The effect of increasing thickness was to increase the load-bearing capacity of the coating. Experimental findings also suggest that Ti-Ni-P intermetallic coatings would contribute to the expansion of industrial applications of titanium alloys.

تحت نظارت وف ایرانی