تخمین سرعت موتورهای القایی به روش EKF با استفاده از شار روتور در مبنای ساکن و بررسی اثر تغییر پارامترها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Induction Motor Speed by EKF In Stationary Frame and Use of Rotor Flux and Study of Parameter Variations

نویسندگان [English]

  • M. Milimonfared
  • K. Abbaszadeh
  • M. Menhaj and H. Kazemy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی