نویسنده = محمدرضا فروزان
تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما

دوره 21، شماره 2، دی 1381، صفحه 91-110

محمدرضا فروزان؛ محمود سلیمی و محمد سید گادالا


تحت نظارت وف ایرانی