نویسنده = and A. Sheikhi
کاربرد روشهای مبتنی بر شبیه سازی در آشکارسازی اهداف راداری

دوره 27، شماره 1، تیر 1387، صفحه 17-33

محمدفرزان صباحی؛ محمود مدرس‌هاشمی و عباس شیخی؛ and A. Sheikhi


قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته

دوره 25، شماره 2، دی 1385، صفحه 1-10

قاسم میرجلیلی؛ هاله حسینی و عباس شیخی؛ and A. Sheikhi


تحت نظارت وف ایرانی