قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته

نویسندگان

چکیده

نظریه آشکارسازی توزیعی و استفاده از شبکه‌های آشکارسازی به عنوان یکی از مسائل مهم تحقیقاتی به شمار می‌آید. در اکثر کارهای قبلی، نتایج با فرض استقلال شرطی مشاهدات به دست آمده است. در این مقاله، مسئله آشکارسازی توزیعی با ساختار موازی وتصمیمات محلی تک بیتی با فرض عدم استقلال مشاهدات از یکدیگر، مورد بررسی قرار می‌گیرد و روشهای عددی برای رسیدن به قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه براساس معیار نیمن-پیرسون ارائه می‌شود. روش کار بدین نحو است که ابتدا برای شبکه آشکارسازی موازی هنگامی که قاعده ادغام ثابت است، مجموعه‌ای از شرایط لازم برای بهینگی قواعد تصمیم‌گیری محلی به دست آمده و سپس یک الگوریتم برای محاسبه این قوانین ارائه خواهد شد. در پایان به کمک شبیه سازی، کارایی این الگوریتم ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Local Decision Rules in a Distributed Detection System with Dependent Observations

نویسندگان [English]

  • G. Mirjalily
  • H. Hossieni
  • and A. Sheikhi
چکیده [English]

The theory of distributed detection is receiving a lot of attention. A common assumption used in previous studies is the conditional independence of the observations. In this paper, the optimization of local decision rules for distributed detection networks with correlated observations is considered. We focus on presenting the detection theory for parallel distributed detection networks with fixed fusion rules to develop a numeric algorithm based on Neyman-Pearson criterion. Simulation results are presented to demonstrate the efficiency and convergence properties of the algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed Detection
  • Detection Networks
  • Dependent observations
  • Optimum Decision making
  • Neyman – Peatson criterion

تحت نظارت وف ایرانی