دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، دی 1385 
بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای دودکشهای نیروگاهی، مطالعه موردی: دودکش نیروگاه توس مشهد

صفحه 73-91

محمدرضا تابش‌پور؛ علی‌اکبر گل‌افشانی؛ علی بخشی و سید علی مؤیدعلایی؛ and A. Moayed Alaei


ارائه روشی سریع در بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی به کمک الگوریتم ژنتیک

صفحه 93-112

محمدحسین باقری‌پور؛ احسان شاسوندی و سید مرتضی مرندی؛ and S. M. Marandi


گسترش آسیب نرم تحت شرایط تنش سه بعدی: عددی و تجربی

صفحه 151-165

محمد مشایخی؛ سعید ضیایی‌راد و جمشید پرویزیان؛ and J. Parvizian


طراحی کنترل کننده‌های لغزشی با افزایش کران پایداری

صفحه 205-212

امیرحسین زائری و فرید شیخ‌الاسلام؛ and F. Sheikholeslam


تحت نظارت وف ایرانی