ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی

نویسنده

چکیده

در این مقاله مسئله زمان بندی پروژه با هدف ماکزیمم کردن خالص ارزش فعلی بدون محدودیت منابع بررسی شده است. الگوریتمی به نام الگوریتم تفاضلی برای این منظور ارائه شده است. برای ارزیابی کارایی این الگوریتم شبکه هایی با تعداد 10 تا 1000 گره و با ضریب پیچیدگی شبکه1 بین 3/1 تا 6/6 تولید شده است. مقدار خالص ارزش فعلی و مدت زمان حل مسائل در الگوریتم تفاضلی با مقدار خالص ارزش فعلی ومدت زمان جوابهای به دست آمده از الگوریتم جستجوی برگشتی مقایسه شده است. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که الگوریتم تفاضلی با توجه به پارامترهای تعداد گره، ضریب پیچیدگی شبکه و سررسید2 پروژه از کارایی خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Heuristic Algorithm for Project Scheduling Problem to Maximizing the Net Present Value

نویسنده [English]

  • GH. Moslehi and H. Ghahar
چکیده [English]

This paper deals with resource unconstrained project scheduling problems with the objective of maximizing the net present value (NPV) of project cash flows. Here we present a heuristic algorithm named as differential procedure (Dif_AOA). In order to evaluate the efficiency of this algorithm, networks with node numbers between 10-1000 and network complexity coefficients between 1.3-6.6 have been generated. We have compared both the total time for solving the problem and NPV of the Dif_AOA with those of the recursive search procedure. Computational results show that the Dif_AOA performs very effectively. Extensive analysis have been performed to evaluate the node number, complexity network coefficients(CNC), and deadline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project scheduling problems
  • Net present value
  • Differential procedure
  • Recursive search procedure
  • Cash flow

تحت نظارت وف ایرانی