نویسنده = شاهوردی حمیدرضا
بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 13-24

رسولی علی؛ مهدی دیواندری؛ شاهوردی حمیدرضا؛ سیدمحمد علی بوترابی


بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص

دوره 29، شماره 1، تیر 1389، صفحه 57-71

رسولی علی؛ شاهوردی حمیدرضا؛ مهدی دیواندری؛ سیدمحمد علی بوترابی


تحت نظارت وف ایرانی