نویسنده = فاطمه دبیر
تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم

دوره 41، شماره 2، آبان 1401، صفحه 17-36

علی مهدیخانی؛ حسام فلاح‌آرانی؛ فاطمه دبیر؛ عارف قنبری


بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 76-86

10.29252/jame.38.1.76

حمید اصفهانی؛ مهسا رسولی ثمر؛ فاطمه دبیر؛ آریا عبدالله زاده


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی