نویسنده = امیر الحاجی
اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 33-42

10.47176/jame.38.4.20531

محمد رضا لقمان استرکی؛ حانیه قالی باف طوسی؛ احسان محمد شریفی؛ حسن شیخ؛ امیر الحاجی


اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-39

10.47176/jame.38.3.20532

فاطمه محمدی بداغ‌آبادی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ مظاهر رمضانی؛ امیر الحاجی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی