نویسنده = شهاب ترکیان
تولید ریزدانه‌های مزوفاز کربنی (MCMB) با استفاده از قیر مزوفاز به روش سوسپانسیون

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 73-92

10.47176/jame.42.3.1028

علیرضا یوسفی؛ مهدی سبحانی؛ شهاب ترکیان؛ حسین جمالی؛ حسن شیخ؛ محمد رضا لقمان استرکی


تحت نظارت وف ایرانی