کلیدواژه‌ها = سل – ژل
اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-39

10.47176/jame.38.3.20532

فاطمه محمدی بداغ‌آبادی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ مظاهر رمضانی؛ امیر الحاجی


تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-11

قادر احمدپور؛ علی قاسمی؛ ابراهیم پایمزد


تحت نظارت وف ایرانی