تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی

نویسندگان

صنعتی مالک اشتر

چکیده

ذرات فریت Ni0.6-xCuxZn0.4Fe2O4 (5/0-0 = xبا گام 1/0) به روش سل – ژل تهیه شد. عملیات تفجوشی پودرها در سه دمای 600، 800 و oC1000 انجام شد. تاثیر دمای تفجوشی و ترکیب شیمیایی بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل – روی با مس جانشین شده مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون EDS و تفرق اشعه ایکس، تشکیل تک فاز با ساختار اسپینل را برای هر سه دمای تفجوشی تایید کردند. رفتار حرارتی و اندازه ذرات به ترتیب توسط تحلیل حرارتی TG، DTA و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. منحنی های VSM نشان دادند که مغناطش اشباع نمونه ها تابع مقدار مس و دمای تفجوشی است. طیف های موزبائر نشان دادند که کاتیون های مس در مکان های اکتاهدرال قرار دارند. باافزایش مقدار مس، کاتیون آهن به موقعیت تتراهدرال مهاجرت کرده و در نتیجه مغناطش اشباع کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sintering temperature and copper substitution on the structural and magnetic properties of nickel-zinc ferrite

نویسندگان [English]

  • G. Ahmadpour
  • A. Ghasemi
  • E. Paimozd
Malek Ashtar University of Technology- Shahin Shahr, Isfahan
چکیده [English]

The particles of ferrite Ni0.6-xCuxZn0.4Fe2O4, (0-0.5 in step with 0.1) were prepared by the sol-gel method. Sintering process of powders was carried out at 600, 800 and 1000 oC. The effect of the sintering temperature and chemical composition on the structural and magnetic properties of the Cu substituted NiZn ferrite was investigated. EDS analysis and X-ray diffraction patterns confirmed a well defined of single crystal phase with spinel structure. The thermal behavior process and particle size of samples were investigated by thermal analysis TG, DTA techniques and scanning electron microscope, respectively. VSM curves reveal that the sintering temperature and copper content affect saturation magnetization. M ssbauer spectra displays that the copper cations occupy the octahedral sites. With increasing of copper cations, the iron cations immigrate to tetrahedral site, consequently the saturation magnetization decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sol-gel
  • structural and magnetic properties
  • Saturation magnetization
  • Magnetic exchange interaction
  • M ssbauer spectra

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی