دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، دی 1392 
تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2

صفحه 55-66

رامین جمشیدی آلاشتی؛ بهزاد نیرومند؛ منصور برونی؛ بهزاد نیرومند


تحت نظارت وف ایرانی