تاثیر پتانسیل بر ترکیب شیمیایی و پروفیل غلظتی لایه رویین فولاد زنگ نزن 316 کم کربن در محلول اسید سولفوریک 05/0 مولار

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشگاه کالیفورنیا شمالی

چکیده

در این تحقیق، تاثیر پتانسیل بر ترکیب شیمیایی و پروفیل غلظتی عناصر در لایه رویین تشکیل شده روی فولاد زنگ نزن 316 کم کربن در محلول 05/0 مولار اسید سولفوریک با استفاده از تحلیل طیف سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس بررسی شد. برای تشکیل لایه رویین در بازه رویین شدن، چهار پتانسیل 2/0-، 2/0، 5/0 و VSCE 8/0 انتخاب و نمونه ها در پتانسیل های تشکیل مربوطه به مدت 60 دقیقه نگه داری شدند. نتایج آزمون های طیف سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس نشان داد که غلظت اتمی آهن و کروم در ابتدا با افزایش پتانسیل تا VSCE 5/0 افزایش و پس از آن کاهش می یابد. این کاهش، نشان دهنده‌ی انحلال سطحی کاتیون های آهن و کروم از لایه رویین به درون محلول است. برای دو عنصر آلیاژی نیکل و مولیبدن تغییر آشکاری در غلظت اتمی با افزایش پتانسیل لایه مشاهده نمی شود. نتایج نشان داد که با افزایش پتانسیل و نزدیک شدن به منطقه رویین گذرا، اکسید شدن کاتیون کروم سه ظرفیتی به شش ظرفیتی در لایه رویین اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of potential on composition and depth profiles of passive films formed on 316L in 0.05M sulfuric acid

نویسندگان [English]

  • A. Fattah-alhosseini 1
  • A. Saatchi 2
  • M.A. Golozar 2
  • K. Raeissi 2
  • B. Bavarian 3
1 Department of Materials Engineering, Bu-Ali Sina University
2 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology
3 Department of Materials Engineering, North California University
چکیده [English]

In this study, effect of potential on composition and depth profiles of passive films formed on 316L stainless steel in 0.05 M sulfuric acid has been examined using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). For passive film formation within the passive region, four potentials -0.2, 0.2, 0.5, and 0.8 VSCE were chosen and films were gown at each potential for 60 min. XPS analysis results showed that atomic concentration of Cr and Fe initially increase (E < 0.5 VSCE) and then decrease with potential. This decrease is due to surface dissolution of the Fe and Cr oxides. For both alloying elements, Ni and Mo, no obvious change in atomic concentration was showed. Results indicated that at higher potentials, before entering transpassive region, oxidation of Cr3+ to Cr6+ is happened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
  • Passive Film
  • Potential
  • Stainless Steel

تحت نظارت وف ایرانی