تاثیر آسیاب کاری پر انرژی روی دمای تشکیل فازهای محصول در سیستم آلومینیم-آلومینا-زیرکن

نویسنده

دانشگاه یاسوج

چکیده

مخلوط‌هایی شامل 72/18% درصد وزنی پودر آلومینیم ، 67/17% درصد وزنی پودرآلومینا و 6/63% درصد وزنی پودر زیرکن ، تهیه و در یک آسیاب سیاره‌ای در زمان‌های یک تا ده ساعت در اتمسفر هوا آسیاب‌کاری شدند. کلیه نمونه‌های آسیاب‌کاری شده پس از آهن زدایی در محدوده دمایی 1450-1300 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت در اتمسفر هوا گرم شده و پس از سرد شدن مورد تحلیل (XRD) قرار گرفتند. نتایج (XRD) و تحلیل اندازه نشان داد با افزایش زمان آسیاب‌کاری مقدماتی روی مخلوط مواد اولیه ، اندازه ذرات در مخلوط مواد ریز شده و مواد به سمت آمرف شدن پیش می‌روند. آزمایش‌های گرمایش همدما نشان داد که انجام آسیاب‌کاری مقدماتی روی مخلوط مواد اولیه بسیار موثر است به طوری که حتی با انجام یک ساعت آسیاب‌کاری ، دمای تجزیه فاز زیرکن و تشکیل فاز مولیت به حدود 1300 درجه سانتیگراد می‌رسد. مقدار فاز زیرکونیای تتراگونال در دمای 1300 درجه سانتیگراد با افزایش زمان آسیاب‌کاری بیشتر شد اما با افزایش دما به 1450 درجه سانتیگراد از مقدار آن کاسته شد. در هر حال مقدار فاز زیرکونیای تتراگونال درنمونه‌های آسیاب‌کاری شده به مدت سه ساعت و انجام گرمایش همدما در 1300 درجه سانتیگراد ، بیشترین مقدار را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of high-energy milling on the formation temperature of the resultant phases in Al/Al2O2/ZrSiO4 system

نویسنده [English]

  • N. Setoudeh
Department of Materials Engineering-Yasouj University-Yasouj-Iran
چکیده [English]

A powder mixtures of 18.72% wt, 17.67% wt Al2O3 and 63.6% wt zircon were prepared and milled in a planetary ball milled for one up to 10 hours in presence of air. After removal Iron impurity from as-milled samples, they were isothermally heated in temperature range of 1300-1450 0C for one hour in an air atmosphere. After cooling the samples, they were studied using XRD analyses. The XRD and PSA analyses were showed that the size of particles in the mixtures decreased with increasing of milling time and the mixtures became amorphous nature. The isothermal runs observed that pre-milling on the mixtures has great effect, wherever the zircon decomposition temperature and mullite formation temperature decreased to about 1300 0C in a one-hour-milled sample. The amount of tetragonal zirconia increased with increasing in milling time at 1300 0C, however the amount of tetragonal zirconia decreased with increasing of temperature up to 1450 0C. The amount of tetragonal zirconia at 1300 0C in the three hours milled samples was the highest value among all samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical milling
  • Mullite
  • zirconia
  • Zircon

تحت نظارت وف ایرانی