بررسی تأثیر پارامترهای فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل های آمورف آلیاژ پایه کبالت یونتیکا

نویسندگان

گروه پژوهشی متالورژی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

چکیده

در این پژوهش، تـأثیر پارامترهای اصلی فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل‌های آمورف آلیاژ نرم مغناطیس Co68.15Fe4.35Si12.5B15 بررسی شد. آزمایشات ریخته ریسی تحت اتمسفر آرگن انجام گرفت و ارتباط بین پارامترهای فرایند از جمله: سرعت خطی دیسک، فاصله نازل تا دیسک و فشار تزریق مذاب با ضخامت فویل‌های تولیدی تعیین و مشخص شد که ضخامت فویل‌ها با معکوس سرعت خطی دیسک، ریشه چهارم فاصله نازل تا دیسک و ریشه دوم فشار تزریق مذاب رابطه خطی دارد. همچنین از رابطه‌ی ارائه شده توسط فیدلر برای پیش‌بینی و محاسبه ضخامت فویل‌های آمورف پایه کبالت تولیدی استفاده و معلوم شد که نتایج حاصل از تحقیق حاضر انطباق بسیار خوبی با رابطه‌ی فیدلر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planar flow casting parameters on the dimensional specifications of amorphous Co-based Unitika foils

نویسندگان [English]

  • A. Jazayeri Gharehbagh
  • S. Mirzaei
  • H. Arouni Hesari
  • B. Binesh
ACECR, Technology Development Institute (TDI), 13445-1668, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of Planar Flow Casting (PFC) parameters on dimensional specifications of amorphous soft magnetic Co68.15Fe4.35Si12.5B15 foils was investigated. PFC experiments were carried out under an argon atmosphere and the relationship between the main processing parameters, such as linear wheel velocity, nozzle-wheel gap distance and ejection pressure, with the resulting foil thickness was studied. It was found that there are linear relationships between the foil thickness and reciprocal of wheel speed, fourth root of nozzle-wheel gap and square root of ejection pressure. It was also shown that obtained results are in good agreement with the equation proposed by Fiedler.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planar Flow Casting Process
  • Amorphous Foils
  • Unitika
  • CoFeSiB
  • Rapid Solidification

تحت نظارت وف ایرانی