کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 49-63

حمید محرمی؛ محمدتقی شهرابی فراهانی و حمید شورابی


جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 21، شماره 1، تیر 1381، صفحه 29-41

رضا کی پور؛ حسین سیفی وعلی یزدیان؛ A. Yazdian


مدل بهینه طراحی محوطه توقفگاه هواپیما (اپیرون) فرودگاه

دوره 20، شماره 2، فروردین 1380، صفحه 93-106

محمود صفار زاده و غلامرضا معصومی


تحت نظارت وف ایرانی