کلیدواژه‌ها = بافت
تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی

دوره 23، شماره 2، دی 1383، صفحه 173-184

کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی؛ احمد ساعتچی و محمدعلی گلعذار


تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد

دوره 20، شماره 1، تیر 1380، صفحه 207-217

احمد ساعتچی؛ هایبویان و ساموئل هاریس؛ and S. J. Harris


تحت نظارت وف ایرانی