کلیدواژه‌ها = شکل پذیری
بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح

دوره 25، شماره 1، تیر 1385، صفحه 63-77

محمد خان محمدی و محمدصادق معرفت


ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کوتاه

دوره 20، شماره 2، فروردین 1380، صفحه 55-75

فریبرز ناطقی الهی و نقدعلی حسین زاده


تحت نظارت وف ایرانی