ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کوتاه

نویسنده

چکیده

در این مقاله یک روش تحلیلی برای ارزیابی ایمنی لرزه‌ای ساختمانهای بتنی مسلح کوتاه و کم ارتفاع ارائه می‌شود. در این روش، ارزیابی براساس مشخصه نیرو – جابه جایی طبقه اول یا ضعیفترین طبقه انجام می‌گیرد. معیار ارزیابی ایمنی سازه براساس دو پارامتر مقاومت و شکل پذیری در حالت زلزله قوی (PGA=0.3 g) و زلزله شدید (PGA=0.45 g) استوار است. مکانیزم شکست سازه به صورت خمشی، برشی و برشی – خمشی طبقه‌بندی می‌شود. ارزیابی ایمنی در پنج گام متوالی انجام می‌گیرد که عبارت‌اند از: الف – مدل سازی سیستم سازه‌ای، ب – تعیین مدل تحلیلی غیرخطی طبقه، ج – ارزیابی ایمنی مقاومت، د – ارزیابی ایمنی شکل پذیری و ه‍ - ترکیب ارزیابی ایمنی. نحوه ارزیابی براساس یک ماتریس معیار پیشنهاد شده استوار است. واژگان کلیدی : مقاومت، شکل‌پذیری، مکانیزم شکست، ساختمانهای بتن مسلح کوتاه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Siesmic Assessment og Ductility and Strength Capacities of Low-Rise R. C. Buildings

نویسنده [English]

  • F. Nateghi-A and N.A. Hosseinzadeh
چکیده [English]

This paper presents a methodology for the assessment of ductility and strength capacities in low-rise buildings. This method utilizes the characteristics of force-displacement for the lowest story level or considers the weakest story in any given low-rise building for its primary analysis. Calculations are based on two levels of earthquake motions, namely strong earthquakes (PGA=0.3 g), and very strong earthquakes (PGA=0.45). Failure mechanism for the structure is established based on three criteria which are: a) bending mode, b) shear mode, and c) shear-bending mode. Evaluation is then performed using a five step procedure starting with a: modeling the building, b) developing the non-linear properties of the model, c) strength calculations, d) ductility calculations, and finally, e) assessing the safety of the building under consideration. All these evaluations are performed based on a matrix format, which simplifies the whole procedure. Developed equations and step-by-step procedure are presented and described in this paper Satisfactory results are obtained from the use of the method developed. Keywords: Strength, Ductility, Failure mechanism, Low-Rise R. C. Buildings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength
  • Ductility
  • Failure mechanism
  • Low-Rise R. C. Buildings

تحت نظارت وف ایرانی