دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، فروردین 1380 
طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها

صفحه 1-16

سعید میرزایی؛ سیدمرتضی سقایئان نژاد؛ ولی اله طحانی و مهدی معلم


تحت نظارت وف ایرانی