تحلیل عددی انتقال گرما به شمش در کوره های پیشگرمکن پوشر

نویسنده

چکیده

در این مقاله، هدف تعیین توزیع دمای شمش در یک کوره پیشگرم از نوع پوشر است. بنابراین ابتدا روش صفحه‌های مجازی به عنوان یک روش ساده و کارامد در بررسی انتقال گرمای تشعشعی در کوره‌های صنعتی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و معادله‌های حاکم بر این روش در حالت دو بعدی برای شبیه‌سازی هر محفظه دلخواه بیان می‌شود. با استفاده از روش مذکور، معادله هدایت در شمش به صورت اختلاف محدود به روش عددی و با استفاده از شرایط مرزی مناسب به منظور تعیین توزیع دما در شمش در شرایط دائم حل می‌شود. در نهایت از مدل تهیه شده برای تعیین توزیع دمای شمش و گاز، توزیع شار گرما روی سطح شمش و همچنین بررسی اثر میزان تغذیه شمش به کوره بر توزیع دما استفاده خواهد شد. واژگان کلیدی : کوره پیشگرم پوشر، اختلاف محدود، روش صفحه‌های مجازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Heat Transfer of Slab in the pusher-Type Preheat Furnaces

نویسنده [English]

  • A. Sabounchi and A. Hajian-nejad
چکیده [English]

The objective of this study is to find the temperature distribution of a slab as it moves through the pusher-type preheat furnaces. First, the imaginary planes method (IPM) as a new and applicable method for calculation of radiation heat transfer in industrial furnaces is studied, and the two-dimensional form of this method is used to calculate heat flux and temperature distribution in the furnace enclosure. Next, the equation for the conduction heat transfer in a finite-difference form is developed for slabs and, finally, using IPM to calculate heat flux distribution on slabs surface, temperature distribution is obtained in the steady state condition. Keywords: Pusher-type preheat furnace, Finite difference, imaginary planes method

کلیدواژه‌ها [English]

  • pusher-Type Preheat Furnace
  • finite difference
  • imaginary planes method

تحت نظارت وف ایرانی