طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک سیستم تعلیق نافعال جدید برای خودروها ارائه می‌شود. با استفاده از قوانین میدانهای مغناطیسی، یک دمپر الکترومغناطیسی برای این سیستم تعلیق معرفی شده و با طراحی مطلوب و کارامد، نتایج آن با روشهای مکانیکی متعارف مقایسه می‌شود. در طراحی دمپر مورد نظر، خواسته‌های زیر در نظر گرفته شده است. الف) دمپر دارای ضریب میرایی بالا با دامنه تغییرات وسیع و قابل استفاده در اتومبیلها باشد ب) ابعاد فیزیکی آن به گونه‌ای باشد که با دمپرهای مکانیکی امروزی چندان مغایرتی نداشته باشد ج) با وجود حجم و وزن کم هسته آن به اشباع نرود. پس از معرفی طرح و ساخت یک نمونه از آن، نتایج شبیه سازی مدل یک چهارم خودرو با به کارگیری معادلات دینامیکی دمپر مشخص شده و با سیستمهای تعلیق نافعال و فعال مکانیکی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که رفتار این سیستم تعلیق نافعال نسبت به سیستمهای نافعال مکانیکی متعارف مناسبتر بوده و با افزایش جریان تحریک دمپر به سیستمهای فعال نزدیکتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Construction of an Electromagetic Supension System for Vehicles

نویسندگان [English]

  • S. Mirzaei
  • M. Saghaein - nejad
  • V. Tahani and M. Moallem
چکیده [English]

This paper introduces a novel passive suspension system for ground vehicles. This system is based on a flexible Electromagnetic Shock Absorber (EMSA). In the proposed system, efforts are made to a) select a high damping coefficient usable in a car b) determine Physical dimensions and geometry not much different from those of the mechanical shock absorbers and c) seletct EMSA weight and volume low enough for the core not to be saturated. A model is designed and developed followed by determining the dynamic equations for the model. The results from the simulation in a quarter car model are then compared with those from passive and active suspension systems. Keywords: Active Suspension Systems, Electromagnetic damper, Finite Element method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Suspension Systems
  • Electromagnetic damper
  • finite element method

تحت نظارت وف ایرانی