کلیدواژه‌ها = جریان دو فازی
بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا

دوره 24، شماره 2، دی 1384، صفحه 69-86

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سید محمود برقعی و محمد حسن سعیدی


اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی

دوره 21، شماره 1، تیر 1381، صفحه 167-179

محمد حسن رحیمیان و محمد فرشچی


تحت نظارت وف ایرانی