کلیدواژه‌ها = آندایزینگ
اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-28

10.47176/jame.40.4.14391

سیدحمید هاشمی ریزی؛ ابوالقاسم نورمحمدی آبادچی


ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 37-49

محمدرضا گرسیوزجزی؛ محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی