کلیدواژه‌ها = آسیاکاری
بررسی تأثیر فرایندهای آسیاکاری و گرمایش روی تغییرات فازی یک نوع بوکسیت ایرانی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 61-76

10.47176/jame.42.4.1042

حسین حدادی؛ نادر ستوده؛ عباس محصل؛ راضیه حیاتی


تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی

دوره 27، شماره 2، دی 1387، صفحه 155-164

نادر ستوده؛ علی سعیدی؛ علی شفیعی و نیکلاس جی ولهام


دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری

دوره 25، شماره 1، تیر 1385، صفحه 207-216

نادر ستوده؛ علی سعیدی؛ علی شفیعی و نیکلاس جی. ولهام


تحت نظارت وف ایرانی