تحلیل خطی و غیرخطی پلهای کابلی ایستا به کمک سری های فوریه

نویسندگان

چکیده

پلهای کابلی ایستا یکی از سیستم های سازه های متداول برای پوشانیدن دهانه های 400-200 متر می باشند. کابلها در این پلها که نقش عمده در ظرفیت باربری آنها دارند مقادیر عمده ای از بار قائم را از روی عرشه پل گرفته و به برج انتقال می دهند. سختی کابلها در طول مسیر بارگذاری متغیر بوده و با نیروی محوری و طول آن بطور غیر خطی متناسب می باشند و باعث رفتار غیر خطی سیستم خواهد گردید. در این مقاله با استفاده از سری های فوریه و می نیمم کردن انرژی پتانسیل کل تحلیل خطی و غیرخطی این پلها انجام گرفته و آنالیز کامپیوتری بصورت دو روش "همگرایی تکراری" و "سختی نرمی" انجام گرفته و نتایج و سرعت همگرایی دو روش با یکدیگر مقایسه گردیده است. هم چنین نحوه قرار گرفتن کابلها که تفاوتهای فاحشی در رفتار خطی و غیر خطی ایجاد کرده و نتیجتاً تأثیر قابل ملاحظه ای روی باربری پل خواهد گذاشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عنوان مقاله [English]

Linear and Nonlinear Analysis of Cable Stayed Bridges By Fourier Series

نویسندگان [English]

  • M. Azhari
  • R. Mirghaderi

تحت نظارت وف ایرانی