تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله تحقیق در مورد رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن متکی بر پایه لغزشی است. برای نیل به این هدف از مدلی مطلوب که جوابگوی رفتار صلب- لغزشی پایه بوده و در عین حال کاربرد آن در معادلات اجزاء محدود ساده باشد استفاده شده است. به منظور دستیابی به حل مسأله، سطح تماس تکیه گاه لغزشی با تعدادی اجزاء برشی گسسته سازی شده است. برای دستیابی به حصول حل دقیق مسأله روش اجزاء محدود با رفتار صلب- پلاستیک کامل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس مدل پیشنهاد شده و تهیه برنامه کامپیوتری مناسب مطالعات پارامتریک صورت گرفته و طیفهای مناسب پاسخ بر اساس شتابنگاشت زلزله ال سنترو ترسیم شده است. این طیفها مؤثر بودن تکیه گاه لغزشی را در کاهش پاسخ پیچشی به همان خوبی پاسخ خطی نشان می دهند.

عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Asymmetric Structures Supported by a Sliding Foundation

نویسندگان [English]

  • M. M. Saadatpour
  • N. Fallah

تحت نظارت وف ایرانی