نمایش یک سطح رقمی شده به وسیله وجوه مثلثی شکل

نویسنده

چکیده

در این مقاله، روشی برای مثلث بندی یک جسم رقمی شده، که نقاط رقمی شدۀ آن در یک شبکۀ منظم توپولوژیکی توزیع شده اند، ارائه می شود. اساس روش مزبور بر تقسیم تکراری و تطابقی وجوه مثلثی شکل یک چند وجهی اولیه قرار دارد. با فرض یک رابطۀ دوسویی بین سطح رقمی شده و سطح تقریبی آن، افرازی بر روی مبنای داده ها صورت می پذیرد. روش ارائه شده دارای امکان اندازه گیری کیفیت موضعی تقریب است و می تواند مانع پیدایش مثلثهای با گوشه های تند شود. پایین بودن پیچیدگی محاسباتی آن، امکان تقریب یک سطح را با مجموعه ای بسیار وسیع از داده ها می دهد

عنوان مقاله [English]

Representation of a digitized surface by triangular faces

نویسنده [English]

  • B. Gholizadeh
چکیده [English]

This paper proposes a triangulation method for a digitized surface whose points are located on a regular lattice. The method relies on an iterative and adaptive splitting of triangular faces of an initial polyhedral surface. Assuming a bijection between the digitized surface and its approximation, a partition of the data base is performed. The method allows the measurement of the local quality of the approximation and avoids the generation of triangles with sharp corners. Its low computational complexity permits the approximation of very large sets of points.

تحت نظارت وف ایرانی