دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، تیر 1373 
حل عددی جابه جایی طبیعی در یک کانال عمودی

صفحه 23-33

علی اصغر رستمی و محمدرضا خسروی؛ and M. R. Khosravi


رفتارخوردگی آمالگام دندانی در آزمونهای آزمایشگاهی

صفحه 45-55

محمدحسین فتحی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ محمدعلی گلعذاروکاظم خسروی


تحت نظارت وف ایرانی