اثر کربن بر تحولات ریز ساختاری و رفتار تغییر فرم گرم فولادهای تیتانیم دار

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر کربن و رفتار تغییر فرم گرم بر روی مکانیزمهای نرم شدن استاتیکی و دینامیکی فولادهای میکروآلیاژی تیتانیم دار در دو ناحیه فریت و اوستنیت مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش به عمل آمده نشان می دهد که افزایش مقدار کربن در محدودۀ (0035/0 تا 110/0 درصد) می تواند تبلور مجدد اوستنیت را به تأخیر اندازد؛ که این امر ناشی از کربن آزاد و رسوبات Ti(CN) و TiC است. در فاز فریت نیز امکان فعال شدن تبلور مجدد دینامیکی وجود دارد و مانع اصلی آن وجود عناصر بین نشین C و N و تشکیل رسوبات حاصل از تغییر فرم است. نتایج آزمایشهای فشار دو مرحله ای نشان می دهد که با افزایش دما، نرخ بازیابی و تبلور مجدد استاتیکی در هر دو ناحیه فریت و اوستنیت افزایش می یابد و افزایش کربن موجب کاهش نرخ تبلور مجدد استاتیکی در هر دو ناحیه می شود.

عنوان مقاله [English]

Effects of Carbon on the Microstructure and Hot Deformation Behavior

نویسندگان [English]

  • N.Najaf- Zadeh
  • M.Ghorbani
چکیده [English]

The effects of carbon content on the dynamic and static softening mechanisms of Ti microalloy steels were investigated both in ferrite and austenite regions. The results obtained showed that recrystallization rate decreased as the percentage of carbon content was increased from 0.0035 to 0.110. This is due to the Ti(CN) and TiC precipitates and also the free carbon content. In the ferrite region, the main obstacles for dynamic recrystallization are interstitial elements such as C and N. The interrupted compression tests also showed that increasing temperature leads to the increasing rate of static recovery and recrystallization in both ferrite and austenite regions.

تحت نظارت وف ایرانی