روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادی

نویسنده

چکیده

مقاله ای که در پیش رو دارید به روش گسستۀ1 مستقیم تحلیل حساسیت2 می پردازد. جزء مثلثی خمشی با لنگر ثابت و شش درجه آزادی به کار رفته و مشتقهای صریح مورد نیاز تحلیل حساسیت آن حساب شده است. از این مشتقها، روش اجزای محدود و برنامه-ریزی خطی پیاپی استفاده خواهد شد و شکل بهینۀ مسأله صفحۀ خمشی به دست می آید. نمونه های عددی، که نشان دهندۀ کارایی مشتقهای ارائه شده است، به نظر خوانندگان می رسد.

عنوان مقاله [English]

Discrete Direct Sensititivity Analysis Method of Bending Element with Six Degree of Freedom

نویسنده [English]

  • M. Rezaiee-Pajand and M.R. Salari
چکیده [English]

This paper is about discrete sensitivity analysis. A triangular bending element with constant moment and six degrees of freedom is used. The required derivatives for sensitivity analysis are calculated explicitly. These formulations, finite element method and sequential linear programming are utilized to find shape optimization of plate bending structures. The numerical examples, which show the ability of the derivatives, are presented.

تحت نظارت وف ایرانی