تأثیر شرایط به هم زدن حمام الکترولس روی کیفیت پوشش های ضد اصطکاک کامپوزیتی نیکل ، فسفر ، سولفور مولیبدن

نویسندگان

چکیده

– به دلیل خواص مناسب سولفور مولیبدن از نظر قابلیت خود روغنکاری و پایداری در دماهای نسبتا " بالا، این ماده جانشین مناسبی برای ایجاد کامپوزیت نیکل فسفر با ذرات مختلف مثل گرافیت، تفلون، برای کاربرد های ضد اصطکاک است [1] . از آنجاییکه شناور کردن ذرات سولفور مولیبدن (MoS2) در حمام الکترولس برای نشاندن ذرات روی زمینه ضروری است لذا این مقاله در برگیرنده تأثیر عوامل مختلف به هم زدن روی کیفیت پوشش کامپوزیتی نیکل، فسفر، سولفور مولیبدن (Ni-P-MoS2) است. این بررسیها عمدتا" بر پایه اندازه گیری سرعت رسوب آنالیز نیکل، فسفر، سولفور مولیبدن، آزمایشهای سختی، متالوگرافی و توپوگرافی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بوده است. برای به هم زدن حمام از روشهای مغناطیسی و دمش گاز (هوا، اکسیژن، ازت) استفاده شد. نتایج نشان می دهد گرچه به هم زدن حمام برای شناور کردن ذرات سولفور مولیبدن ضروری است. اما با افزایش سرعت به هم زدن، سرعت رسوب کاهش و در نتیجه زمان لازم برای اجرای فرآیند به طور فزاینده ای افزایش می یابد. از طرفی از میان روشهای به هم زدن، دمش هوا عملکرد نسبتا" مطلوبی از نظر سرعت رسوب، یکنواختی توزیع ذرات سولفور میولیبدن، پایداری حمام و توپوگرافی سطح از خود نشان داد.

عنوان مقاله [English]

The Effects of Agitation on the Properties of Antifriction Ni-P-MoS2 Composite Coatings

نویسندگان [English]

  • M. Monir-Vaghefi
  • A Saatchi and J.Hejazi
چکیده [English]

In this work the effects of various methods of agitation on the properties of electroless Ni-P-MoS2 composite coatings were investigated. Magnetic stirring as well as purging the solution with gas (Air, Oxygen, Nitrogen) were used. Plating rate, chemical composition, MoS2 distribution, and hardness of the deposit were measured. Topography of coating was studied with metallography and scanning electron microscopy. It was concluded that purging the solution with air produced optimum results, i.e. high rate of deposition, uniform distribution of MoS2 particles and appropriate surface morphology.

تحت نظارت وف ایرانی