حل عددی جابه جایی طبیعی در یک کانال عمودی

نویسندگان

چکیده

کانالهای عمودی در صنایع انرژی خورشیدی به عنوان جمع کنندۀ انرژی خورشیدی و به طور وسیع در کامپیوترها و ترانزیستورها برای سرمایش قطعات الکترونیکی استفاده می شوند. در این کانالها به علت اختلاف دمایی که بین سیال و سطح وجود دارد جابه جایی طبیعی در کانال ایجاد می شود. بررسی جریان در این کانالها از نظر حرارتی به یک جریان دوبعدی جابه جایی طبیعی بین دو صفحۀ موازی تبدیل می شود. در این مقاله معادله های بقا برای جریان آرام دوبعدی دائم بین دو صفحۀ موازی با شرط مرزی دمای سطح و شار حرارتی یکنواخت سطح حل شده است. تأثیر اعداد پرانتل و گراشف و نسبت طول به عرض مجرا روی دبی جریان و عدد نوسلت بررسی شد. نتایج حاصل برای عدد نوسلت موضعی دهانۀ خروجی کانال با نتایج تجربی مقایسه شده و دقت آن قابل قبول به نظر می رسد.

عنوان مقاله [English]

Numerical Solution of Natural Convection in a Vertical Channel.

نویسندگان [English]

  • Ail A. Rostami
  • and M. R. Khosravi
چکیده [English]

Natural convection between vertical parallel plates occurs frequently in applications such as solar collectors and cooling of electronic instruments. The problem is a two dimensional developing buoyant flow. In this work, the two dimensional conservation equations are solved numerically for constant wall temperature and constant wall heat flux. The results for the local Nusselt number at the duct exit are compared with the experimental data and the agreement is reasonable.

تحت نظارت وف ایرانی