شبیه سازی سیستم تولیدی دو کارتی JIT

نویسندگان

چکیده

مقالۀ حاضر خلاصه ای از نتایج شبیه سازی یک سیستم تولیدی دومرحله ای2 است که براساس فلسفه JIT بنا شده است. این سیستم تولیدی دومرحله ای یک خط مونتاژ اتوماتیک است که از دو ایستگاه مونتاژ تشکیل شده است. محصول نهایی با سوار کردن دو پیش مونتاژی3 با یک قطعه، کامل می شود. مدل ارائه شده برای این سیستم دومرحله ای با استفاده از زبان SLAM ساخته شده است. با ثابت در نظر گرفتن ظرفیت گاریهای 4 حامل این پیش مونتاژیها، سعی در براورد تعداد آنها شده است و این کار با هدف به حداقل رساندن موجودی در جریان5 صورت گرفته است. همچنین اثرات تغییر متوسط تقاضا و پراکندگی6 آن بر تعداد گاریها نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. در انتها یک مدل شبیه سازی از یک سیستم سنتی کارگاهی برای سیستم فوق ساخته شده و برخی خصوصیات دو سیستم تولیدی با یکدیگر مقایسه گردیده اند.

عنوان مقاله [English]

Simulation of a Two Cards JIT Production System

نویسندگان [English]

  • M. Aghdasi
  • F. Mokhatab Rafiei and G. Moslehi
چکیده [English]

This paper presents a summary of the results from the simulation of a given two-stages production system which uses JIT. The system consists of an assembly line with two automated assembly cells and two assembly stock points and one manufacturing cell with three manufacturing stock points for storing reserved parts and one receiving stock. Carts with fixed capacity are used for handling the parts. A kanban is attached to each cart. The minimum number of kandbans required to operate the system without shortage in stock are estimated. The effects of changing the demand's mean and its variation on the number of carts are also investigated. Finally, a different simulation model is developed for the same production system using conventional job shop decipline and some main characteristics have been compared to the results, from the first model.

تحت نظارت وف ایرانی