دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، تیر 1377 
شبیه سازی سیستم تولیدی دو کارتی JIT

صفحه 13-31

محمد اقدسی؛ فریماه مخاطب رفیعی و قاسم مصلحی


پاسخ ارتعاشات طولی و عرضی تیرها از روش تحلیل آماری انرژی

صفحه 133-142

ابراهیم اسماعیل زاده و عبدالرضا اوحدی همدانی


تحت نظارت وف ایرانی